shoucang本页 您好,欢yinglai到上海eb007体育在xian版,将竭cheng为您服务!    工作shijian:上午 9:00 - 下午 18:00 温xin提示:
EHS 网站
热门搜索:
fang火柜、安全柜、化学品柜、工业安全锁具、盛漏tuo盘、xi附棉套装等工业安全与环保产品;实验台、实验shi家具、通风柜、实验柜等实验shishe计规划、生产、安装及配件;离心机、fang爆工具、烘xiang、超声bo清洗机、shui质jian测仪器及实验shi耗材等共3dalei产品。
产品分lei
品牌zhuanqu >>geng多
关于欧泰ke产品|上海eb007体育在xian版实验shishe备有限公司

欧泰ke盛漏产品

本列表旨在提供模制ju乙烯生产或制zao的欧泰ke盛漏产品化学兼rong性指南。

ju乙烯易受某些化学品的qinshi,发生应li开義uan⑴蛘汀⒀趸虮换飞鴕u等反应,这些反应会降低ju乙烯的物理特性。

在zhun备将欧泰ke盛漏产品用作二次围堵工具shi,必须注意da多数二次围堵产品的she计盛漏shijian仅为几xiaoshi、一天或*多不超guo一个星qi,然后这些产品会将所有化学品**。对于短qi盛漏应用,由于jie触shijian有限,ju乙烯会jie触各种化学品。

A = shi合在不超guo100华氏度的温度蟣ui储存.

B = shi合短qi储存(shao于一年)。

C = 请wu用欧泰ke盛漏产品储存这种化学品。

用hu实验

可证明这些化学品在二次围堵产品中的储存shijian不得超guo一个星qi。

乙醛 (40%) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .A            乙酰胺. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

丙酮. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .A            sichou化乙炔. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B

丙烯酸ru液. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B            丙烯腈. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A

己二酸. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A            脂肪烃. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A

烧碱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A            丙烯chun(96%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

氯化铝(20%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A            fu化铝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

氢化铝溶液(10%) . . . . . . . . . . . . . . . . . A            氢氧化铝. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

明fan(所有种lei). . . . . . . . . . . . . . . . A            氨shui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A

醋酸铵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A            fu化氢铵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

tan酸铵(50%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A            氯化铵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .A

fu化氢铵 (50%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A            氢氧化铵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

浓缩偏磷酸铵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A            浓缩***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

饱和guoliu酸铵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A             磷酸铵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

铵盐. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . .A             饱和liu酸铵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

饱和liu化铵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A             饱和liu氰酸铵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

醋酸戊酯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A             戊chun(100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

戊基氯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .C            苯胺(100%) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .B

盐酸苯胺. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B             fang冻剂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

锑盐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .A             san氯化锑(90%) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .A

wangshui. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .C             烧碱shui溶液 (NaOH) . . . . . . . . .. . . . . . .A

砒酸. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A              乙酸(50%) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .A

***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . .B              乙酸乙酯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B

tan酸钡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .A             氯化钡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .A

氰化钡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .A             氢氧化钡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

硝酸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A             钡盐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .A

liu酸钡 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .A             liu化钡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

dian池液,酸性. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B             苯甲醛. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

苯磺酸. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .B              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .B

苯甲酸. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A              苯甲chun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

氯甲酸苄酯; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A              浓硼酸. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

硼酸稀释液. . . . . . . . . . . .    . . . . . . .A              冷饱和的硼酸. . . . . . . . . .  . . . . . . . . .A

液体chou. . . . . . . . . . . . . . . .       . . . .C              choushui. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .C

chou苯. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .C              sanchou甲烷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C

丁二烯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A              丁二chun(100% . . . . . . . . . . . . . . . . .A

丁chun. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .A              醋酸丁酯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

丁chun(100% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A              丁基苯粉. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C

丁二chun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A               液态丁烯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C

丁烯. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .C              丁酸. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .A

tan酸钙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A              氯化钙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A

氢化钙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..A              次聄en岣劈/span>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..A

硝酸钙(50% . . . . . . . . . . . . .. . . . . .A              liu酸钙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

二liu化tan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C               二liu化tan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C

一氧化tan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A               si氯化tan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C

tan酸(二氧化tanshui溶液). . . . . . . . . . . .A             腐shi剂(shui溶液) . . . . . . . . . . . . . . . . .A

苛性钾溶液(50% . . . . . . . . . . . . . .A               苛性钠溶液(10% . . . . . . . . . . . . . .A

氯醋酸. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A               氯苯. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  . . .A

氯仿. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .C               氯甲. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .C

***(100% . . . . . . . . . . . . . . . . . C               饱和铬钒. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

铬酸(50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..B               乙chun酸(全浓度). . . . . . . . . . .. . . . . .A

氰化铜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .A               甲酚. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .A

丁烯醛. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A               饱和氯化亚铜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

环己酮. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B               环己烷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

环己chun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .A              饱和hu精. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .A

饱和葡萄tang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A              二异丁基甲酮. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .B

二丁醚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .C              癸二酸二丁酯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B

邻苯二甲酸二丁酯. . . . .. . . . . . . . . . . .B              二***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .B

液态二氯苯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C              二氯乙烯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C

chaiyou机燃料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B               chaiyou. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .B

二乙chun胺. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B               tan酸二乙酯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

二乙二chun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A               二竤hi妓幔?/span>30% . . . . . . . . . . . . . . . .A

二甲ti甲酰胺. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .B               二甲胺. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B

邻苯二甲酸二ren酯. . . . . . . . . . . . . . . .C               邻苯二甲酸二辛酯. . . . . . . . . . . . . . . .C

二氧六环. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A               二苯醚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .C

磷酸二钠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A               dian解液 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

乙chun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A                乙醚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C

乙酸乙酯(100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B               酒精 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

丁酸乙酯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B               氯乙烷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C

乙基醚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C               氯乙烯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C

氯乙chun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A               乙二胺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

二氯化乙烯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C               乙二chun .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

氧化乙烯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C                脂肪酸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

liu酸铁 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A                亚铁盐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

liu酸亚铁. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A                fu硼酸. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

fu硅酸(全浓度) . . . . . . . . . . .. . . . . . . .A                甲醛(40%) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .A

甲酰胺. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A                甲酸(全浓度) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

燃you . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A                kang醛(100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

kangchun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C                饱和wu倍子酸. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .A

汽you . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .A               葡萄tang酸(全浓度) . . . . . . . . . . . . . . . . .A

丙sanchun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A                乙二chun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

庚烷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A                己烷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

shui合jing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A                氢chou酸(50%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

盐酸(全浓度) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .A                饱和氢氰酸. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . A

氢fu酸(全浓度) . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .A               氫fuxi酸(全浓度) . . . . . . . . . . . . . . . . .A

chou化氢(10%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A               guo氧化氢(90%) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .A

磷化氢(100%) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .A                liu化氢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

氢碘酸(全浓度) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A                对苯二酚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

次liu酸盐(10%) . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .A                liu酸胲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

jing(35%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A                盐酸jing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

次聄en帱/span> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A                异辛烷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B

醋酸异丙酯. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .A                异丙chun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

异丙醚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C                航空meiyou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B

meiyou. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B                ru酸(全浓度) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

饱和乙酸铅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A               tan酸mei. .. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .A

氢氧化mei. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .A               硝酸mei. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .A

氧化mei. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .A               mei盐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

liu酸mei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A                顺丁烯二酸. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

甲chun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A                乙酸甲酯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

甲chun (100%) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .A               甲胺(32%) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .A

chou代甲烷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C               氯代甲烷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C

*****. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .B               甲基异丁基酮. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .B

甲基异丙酮. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .B               liu酸二甲酯. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .A

liu酸氫甲酯(全浓度) . . . . . . . . . . .. . . .A               二氯甲烷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C

矿物you . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A               一氯醋酸乙酯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

一氯醋酸甲酯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A               Mowilith D . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .A

石脑you. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B                .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B

尼古丁 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .A                烟酸. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .A

硝酸(50%) . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .A                硝基苯. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .B

硝基甲苯. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .B               辛基甲酚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .A

you酸(全浓度) . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .A                浓发烟liu酸. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C

草酸(全浓度) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A                棕榈酸. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .C

石蜡ru剂. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .A                 高聄en帱/span>(50%) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .A

全氯乙烯. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .B                 石you醚 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B

石you . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .A                 苯jing. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .C

磷酸(全浓度) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .A                 磷(100%黄磷) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .A

氯化磷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B                wu氧化二磷. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .A

感光溶液. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .A                  tai酸(全浓度) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .A

邻苯二甲酸酐. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .A                dian镀液 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A         

 酸洗液                                                                       liu酸铝钾 (50%) . . . . . . . . . . . . . . .  . .A

盐酸. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  . . .A                      重铬酸钾 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .A

liu磺酸. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .A                     硼酸钾(10%) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .A               
 
chou化钾 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A               聄en峒?/span> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A               
氯化钾 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A               饱和磷酸san钠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

铬酸钾 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A               *** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

重铬酸钾(40%) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .A                饱和亚铁***. . . . . . . . . .. . . . . .. . .A

fu化钾 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A              氢氧化钾. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .A

饱和硝酸钾. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .A               饱和guo硼酸钾. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .A

guo聄en峒?/span> .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .A           磷酸钾 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .A

liu酸钾 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .A           丙chun . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .A

炔丙chun(7%) . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .A           丙酸(50%) .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .A

丙chun . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .A           二氯丙烷(100%)  . . . .. . . . .. . . .. . . . . .A

丙二chun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .A           环氧丙烷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . A

吡啶 . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .B           硒酸 . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .A

wushui . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .A           硅酸 . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .A

硝酸银 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .A           苏打hui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .A

饱和乙酸钠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A           苯甲酸钠 .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .A

liu酸氢钠(10%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A           亚liu酸氢钠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A

chou酸钠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .B           氯化钠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .A

亚聄en崮赛/span> .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .A           铬酸钠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .A

亚liu酸氢钠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A           连二亚liu酸钠(10%) . . . . . . . . . . .. . . . .A

饱和fu化钠.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .A           浓氢氧化钠.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .A

次聄en崮劈/span> .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .A           硝酸钠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .A

草酸钠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .A           guoliu酸钠 .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .A

磷酸钠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .A           磺酸钠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .A

硬脂酸(全浓度) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A           丁二酸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .A

liu磺酸(98%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B           发烟liu磺酸. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .C

亚liu酸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .A           liu酰氯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .C

饱和酒石酸. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A            si氯乙烯 .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .C

si氯乙烷 .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .C            si氢呋喃 .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .C

si氢化萘 .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .C            亚liu酰氯 .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .C

钛盐 . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .B            甲苯磺酸(全浓度) . . . . . . . . . . . . . . . . .B

甲苯 . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .B            变压器you .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .A

磷酸san丁酯. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .A             san*** .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .B

san氯乙烷 .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .C             san氯乙烯 .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .C

磷酸san甲苯酯. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .A             san乙chun胺 .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .A

磷酸san辛酯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C             松节you . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .C             
二甲苯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .C

欧泰ketuo盘(fangyi漏tuo盘)
l   储tong漏斗的位zhi低于ren的平视高度,可显著降低wei险液体jianru眼睛或jian到lian部的几率。
l   比biaozhunfang渗漏tuo盘矮近50%,ban运储tongshigeng安全省li。
l   可shi用cha车ban运,采用全ju乙烯材料制zao。
l   可拆卸格栅,表面fang滑。
l   可提供单tong、liangtong、santong和sitong承载规格。
l   fu合美国预fang、控制及fang范cuo施(SPCC)、美国环保署rong器储存规定40 CFR 264.175及统一消fang规范fangyiliu规定。

 

 

Ultra超级fang渗漏tuo盘

Ultra单tong超级fang渗漏tuo盘

huo号9606:无排放       huo号9607:dai排放

尺寸:40"X40"X12" (1,016 mmX1,016 mm X305 mm)

重量:51 lbs. (23 kg)

均bu荷载:800 lbs. (363 kg)

盛漏rong量:62 gallons (235 L)

 

Ultraliangtong超级fang渗漏tuo盘

huo号9610:无排放       huo号9611:dai排放

尺寸:65 1/2"x 40"x 8 3/4" (1,664 mm x 1,016 mm x 222 mm)

重量:88 lbs. (40 kg)

均bu荷载:4,500 lbs. (2,041 kg)

盛漏rong量:66 gallons (250 L)

 

Ultrasantong超级fang渗漏tuo盘

huo号9626:无排放       huo号9627:dai排放

尺寸:83"x 34 1/2"x 8 3/4" (2,108 mm x 876 mm 222 mm)

重量:90 lbs. (41 kg)

均bu荷载:4,500 lbs. (2,041 kg)

盛漏rong量:66 gallons (250 L)

 

Ultrasitong超级fang渗漏tuo盘

huo号9630:无排放       huo号9631:dai排放

尺寸:62"x 62"x 8 3/4" (1,575 mm x 1,575 mm x 222 mm)

重量:140 lbs. (63.5 kg)

均bu荷载:9,000 lbs. (4,082 kg)

盛漏rong量:75 gallons (284 L)

可xuan装载坡台:huo号0678,用于单tongfang渗漏tuo盘

huo号0676,用于liangtong、santong和sitongfang渗漏tuo盘

可xuantong罩:huo号9614,用于liangtongfang渗漏tuo盘

huo号9634,用于sitongfang渗漏tuo盘

fangyi漏tuo盘


http://www.caisonglabs.com/s04/caisonglabs/pb/20101220/2586722/1.html
上海eb007体育在xian版 021-69106488 (fangyi漏tuo盘)

 

 

Copyright? 2003-2020  上海eb007体育在xian版实验shishe备有限公司版权所有
dian话:021-69106488 021-69106624 传真:021-69106489 地址:上海市松江qu广富林路658long3号写字楼1410shi 觭hi啵?01620

huICP备13012389号    

hu公网安备 31011402005026号